TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USÛL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi

seçimlerinde uygulanacak usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Esaslar, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi

seçimlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Esaslar, Birlik Yönetim Kurulunun 28.09.2012 tarihli ve 74 sayılı

Kararına istinaden yürürlüğe konulmuş olan “TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl

Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları”na dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Esaslarda geçen;

a) TOBB veya Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

b) İl Kurulu: TOBB İl Genç Girişimciler Kurulunu,

c) İl İcra Komitesi: TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesini,

d) Koordinatör: İl sathında genç girişimciliğin geliştirilmesi konusunda faaliyetleri

koordine etmek ve İl Kurulu ile İl İcra Komitesinin idari iş ve işlemlerini yürütmek

üzere görevlendirilen ticaret ve sanayi odası, sanayi odası, ticaret odası, deniz ticaret

odası veya ticaret borsasını,

e) Oda: Ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası ve deniz ticaret odasını,

f) Borsa: Ticaret borsasını,

g) Girişimcilik Müdürlüğü: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Girişimcilik

Müdürlüğünü,

h) Genç Girişimcilik Sekreteri: Koordinatör Oda/Borsa tarafından İl Kurulu ve İl İcra

Komitesinin idari iş ve işlemlerini yürütmek üzere Oda/Borsa personeli arasından

belirlenen kişiyi,

i) Merkez Seçim Kurulu: Birlik Başkanı tarafından belirlenen üç kişiden oluşan

kurulu,

j) Bilgi Sistemi: TOBB Girişimciler Kurulları Bilgi Sistemi’ni

ifade eder.2

İKİNCİ BÖLÜM

İl İcra Komitesi Üyeliği Seçimi

İl İcra Komitesi Üyeliği

MADDE 5 – (1) İl İcra Komitesi asıl ve yedek üyeliği seçimleri, Birlik tarafından

belirlenen kontenjanlar çerçevesinde ve tarihte;

- Her bir İl Oda/Borsa merkezinde,

- Her bir İlçede, Bilgi Sistemine kayıtlı genç girişimci üye sayısı fazla olan İlçe

Oda/Borsası merkezinde, eşitlik halinde Bilgi Sistemine Kayıtlı kadın girişimci üye

sayısı fazla olan İlçe Oda/Borsası merkezinde yine eşitliğin bozulmaması halinde ise

kendi aralarında çekilecek kura ile belirlenen İlçe Oda/Borsası merkezinde kurulacak

sandıklarda İl Kurulu üyesi olarak belirlenmiş kişilerce oy kullanılması suretiyle

yapılır.

(2) Seçimin yapılacağı Oda/Borsa tarafından, seçmen listelerini incelemek ve seçimleri

yapmak üzere kendi personeli arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık

kurulu oluşturulur.

(3) Seçim sandık kurulu, seçimlerin bu esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların

tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak

devam eder.

(4) Seçimde oy kullanabilecek İl Kurulu üyelerini gösteren listeler, seçimin yapılacağı

tarih, başlangıç ve bitiş saatleri, yeri ile diğer hususlar Oda/Borsa ilan yerlerinde asılmak ve

koordinatör Oda/Borsa internet sitesinde yayımlanmak suretiyle seçimin gerçekleştirileceği

tarihten en geç yedi işgünü öncesinden itibaren ilan edilir.

(5) Seçmen listelerinin yayımlandığı gün itibariyle iki işgünü içerisinde söz konusu

listelere ilişkin yapılacak itirazlar, seçimi yapacak Oda/Borsanın yönetim kurulu tarafından

incelenir ve en geç iki işgünü içerisinde karara bağlanır ve bu kararlar söz konusu

Oda/Borsa’nın ilan yerlerinde asılmak suretiyle duyurulur. Bu kararlara ilan tarihinden

itibaren iki işgünü içerisinde Merkez Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. Merkez Seçim

Kurulunun vereceği karar kesindir.

(6) Seçimler, ilgili Oda/Borsa’nın hizmet binasında yapılır.

(7) Seçmen sayısına göre seçim sandıklarının yer ve sayısı ile seçimle ilgili diğer

hususlar seçim sandık kurulu tarafından belirlenir. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler,

seçimin yapılacağı Oda/Borsa tarafından temin edilir.

(8) Belirlenen günde seçime ayrılan yer veya bölümde yalnız seçim yapılır ve seçim

işleri bu Esaslar hükümlerine uygun olarak yürütülür.

İl İcra Komitesi üyesi adaylık başvurusu

MADDE 6 – (1) Seçmen listesinde yer alan İl Kurulu üyelerinden İl İcra Komitesi üyesi

adayı olmak isteyenler, seçimin gerçekleştirileceği tarihten en geç üç gün öncesine kadar,

seçimin yapılacağı Oda/Borsa’ya bir dilekçe ve ekinde aday olabilme şartını tevsik eden adli

sicil belgesi ile başvurur. Bu Oda/Borsalar tarafından, aday olabilme şartlarını taşıyan

adaylara ilişkin gerekli bilgileri içeren liste seçimin gerçekleştirileceği tarihten en geç bir gün

öncesinden itibaren Oda/Borsanın ilan yerlerinde asılmak ve varsa Oda/Borsa internet

sitesinde yayımlanmak suretiyle seçim sonuna kadar ilan edilir.3

İl İcra Komitesi üyeliği seçim sonuçlarına ilişkin itirazların incelenmesi

MADDE 7 – (1) İl İcra Komitesi üyeliği seçim sonuçlarına itiraz süresi, seçim

sonuçlarının ilanından itibaren bir iş günüdür.

(2) İl İcra Komitesi üyeliği seçimlerinin devamı sırasında yapılan işlemler ile ilan süresi

içerisinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar seçimin yapıldığı Oda/Borsanın Yönetim

Kurulu tarafından aynı gün incelenir ve karara bağlanır. Söz konusu Yönetim Kurulunun

itiraz üzerine vereceği kararlar, seçim yerinde asılmak suretiyle bir tam iş günü ilan edilir. Bu

kararlara karşı, ilan süresi içerisinde Merkez Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. Merkez Seçim

Kurulu itirazı iki işgünü içerisinde karara bağlar. Bu karar kesindir.

(3) İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından sonraki gün, kesin

sonuçlar seçim yerinde asılmak ve varsa ilgili Oda/Borsa’nın internet sitesinde yayımlanmak

suretiyle bir tam iş günü ilan eder.

(4) İl İcra Komitesi üyeliği seçimlerinin herhangi bir sebeple yapılamaması,

durdurulması veya iptal edilmesi nedeniyle İl İcra Komitesi üyesinin seçilememiş olması İcra

Komitesi Başkan ve Başkan Yardımcılıkları seçimlerinin yapılmasını engellemez.

(5) İl İcra Komitesi üyesi seçildikleri kesinleşenlere ilişkin bilgiler, seçim sonuçlarının

kesinleşmesini takiben 2 işgünü içerisinde, ilgili Oda/Borsalar tarafından koordinatör

Oda/Borsa’ya ve seçilen kişilere yazılı olarak derhal bildirilir. Bu kişilere ilişkin gerekli

bilgiler Birlik tarafından talep edilen biçimde koordinatör Oda/Borsa tarafından Birliğe

iletilir.

Oy verme işlemi

MADDE 8 – (1) Oy verme işlemleri, gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır.

Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen

seçmenler de oylarını kullanırlar. Seçmen listelerinde adı yazılı olmayanlar oy kullanamazlar.

Oylar, oy verenin kimliğinin Oda/Borsa veya bir başka resmi kuruluşça verilen belge ile ispat

edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

(2) Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde seçimi yapacak

Oda/Borsanın mührü bulunan ve oy verme sırasında verilecek tek tip zarflara konulması

suretiyle kullanılır.

(3) Oylar ilan edilen gün ve saatte belirlenen yerlerde, seçim sandık kurulunun

huzurunda sandığa atılmak suretiyle kullanılır.

(4) Seçmenlerin oy pusulalarını gizli olarak doldurmaları veya hazır ve basılı oy

pusulalarını zarfa koymaları için, kendilerine oy verme yeri gösterilir. Oy verme yeri olarak

belirlenen mekanın, oy pusulası doldurulması esnasında pusulanın bir başkası tarafından

görülemeyecek şekilde düzenlenmesi esastır. İl İcra Komitesi üyesi adaylarının isimleri

alfabetik olarak sıralanmış bir liste halinde, oy verme yerine konulur. İl İcra Komitesine

seçilecek asıl ve yedek üye sayısı da burada yazılı olarak ayrıca ilan edilir. Oy pusulalarının

bu yerde zarfa konulması mecburidir.

(5) İl İcra Komitesi üyeliği seçimi için doldurulacak oy pusulalarına oy kullanan kişi

tarafından asıl ve yedek üye olarak seçilmek istenen adayların isimleri ayrı ayrı belirtilir.4

(6) Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını

göstermez. Seçmenin oy hakkını sınırlayıcı hiç bir tedbir alınamayacağı gibi, mükellefiyet de

yüklenemez. Bir seçmen kapalı oy yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez.

(7) Zarfı alan seçmen doğrudan oy verme yerine gider ve oyunu bu yerde zarfa koyar.

Oy verme yerine girmeyen veya zarfı alıp oy vermeyen ya da açıkta oy kullanmak isteyen

seçmenden zarf seçim sandık kurulunca geri alınır, bu kişiye oy kullandırılmaz, durum

tutanakla tespit olunur.

Sandıkların açılması ve oyların tasnifi

MADDE 9 – (1) Seçim sonunda sandık, seçim sandık kurulu üyeleri tarafından oy

verme yerinde bulunanların gözü önünde açılır ve çıkan zarflar sayılarak tutanağa yazılır.

(2) Sandıktan çıkan bütün zarflar, tek tek kontrol edilir. Bunun sonucunda, üzerinde

ilgili Oda/Borsa mührü bulunmayan veya üzerinde herhangi bir işaret, imza veya hüviyet

taşıyan zarflar geçersiz sayılarak ayrılır. Kalan zarfların sayısı, oy veren seçmen sayısıyla

karşılaştırılır. Zarfların sayısı oy veren seçmen sayısından fazla çıktığı takdirde seçim sandık

kurulu başkanı, kalan zarflar arasından fazlayı karşılayacak sayıda zarfı gelişigüzel çekerek

ayırır.

(3) Ayrılan zarfların sayısı tutanağa geçirilir ve bu zarflar açılmadan derhal yakılmak

suretiyle yok edilir. Bundan sonra geçerli zarflar sayılarak sandığa konur ve ara verilmeksizin

alenen tasnife başlanır.

(4) Oyların sayımı ve dökümü aralıksız devam eder. Yapılacak itirazlar işi durdurmaz.

(5) Tasnif işinin tertibi ve idaresi seçim sandık kurulu başkanına veya onun

bulunmaması halinde görevlendireceği sandık kurulu üyesine aittir. Tasnif neticesinde oy

pusulalarının zarf sayısına uygunluğu kontrol edilir ve keyfiyet tutanağa geçirilir.

(6) Adayların aldıkları oylar belirlendikten sonra, adaylar en yüksek oy alandan aşağıya

doğru sıralanır ve seçilecek kişi kadar aday, sırasıyla en yüksek oy alandan başlamak üzere

adaylar arasından belirlenir. İl İcra Komitesi yedek üye adayları için de aynı işlem

gerçekleştirilir.

(7) Oy pusulasında, öncelikle aday olmayan isimler silinir. Daha sonra, geriye kalan

isimler arasından tespit edilen seçilecek kişi sayısından fazla olan isimler sondan başlayarak

silinir. Belli aday sayısından az sayıda isim ihtiva eden oy pusulası olduğu gibi kabul edilir ve

geçerli sayılır. Aynı isim pusulada birkaç defa yazılsa bile tek oy sayılır.

Geçersiz oy pusulaları

MADDE 10 – (1) Oy pusulalarının tasnifinde uygulanacak esaslar şunlardır;

a) Seçim sandık kurulunca verilen mühürlü zarftan başka zarfa konulmuş pusulalar

geçersiz sayılır.

b) Seçmenlerin adını, soyadını, imzasını ve siyasi hüviyetini belli edecek herhangi bir

alamet veya işaret taşıyan zarfların içerisinden çıkan oy pusulaları geçersiz sayılır.

c) Okunabilen ve seçilme yeterliliğini haiz olanlara verilenler hariç, ihtiva ettikleri

adlardan hiçbirisi sandık kurulunca okunmayan oy pusulaları geçersiz sayılır.

d) ç) Aynı zarftan çıkan muhtelif adlar taşıyan birden fazla oy pusulaları geçersiz sayılır. 5

e) Bir zarftan aynı adları taşıyan birden fazla oy pusulası çıkması halinde bunların bir

tanesi geçerli sayılır, diğerleri imha edilir.

f) Bir oy pusulasında seçilme yeterliliğini haiz olanlarla olmayanların adları bir arada

yazılı ise, seçilme yeterliliğini haiz olmayanların adları okunacak şekilde çizildikten

sonra diğer şahısların oyları geçerli sayılır.

g) Oy pusulasında aday listesinde olmayan bir kişinin isminin bulunması halinde bu isim

çizilerek, diğer şahısların oyları geçerli sayılır.

h) Seçmenin hüviyetini veya oyunu belli edecek herhangi bir işaret, kayıt, ibare taşıyan

zarfın içindeki oy pusulaları geçersiz sayılır.

Tutanak

MADDE 11 – (1) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları aşağıda belirtilen esaslara

uygun olarak düzenlenecek bir tutanakla tespit olunur. Bu tutanağa;

a) Seçimlerin yapıldığı tarih ve gün,

b) Oy sandığının seçim sandık kurulu üyeleri ve seçim yerinde hazır bulunanlar

huzurunda alenen açıldığı saat ve dakika,

c) Seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin sayısı,

d) Oy kullanan seçmenlerin sayısı,

e) Sandıktan çıkan zarf sayısı, geçersiz zarf sayısı ve ikisi arasındaki farkın oy vermiş

olan seçmen sayısıyla karşılaştırılması sonucu, zarf sayısı fazla çıkmış ise fazla zarf

sayısının adedi ile geçersiz ve fazla zarfların imha edildiği hususu,

f) Geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı,

g) Oy pusulalarının kaç adedinin hangi sebeplerden dolayı geçersiz sayıldığı,

h) İtiraz edilmiş ve fakat geçerli sayılmış oy pusulalarının adedi,

i) Adaylar ile seçilenlerin aldıkları oy sayısına göre sıra ile aldıkları oy miktarları,

j) Tasnif sonucunun sandık kurulu başkanı tarafından orada hazır bulunanlara

duyurulduğu,

k) Oy verme işlemlerinin bu Esaslara aykırı olduğu haber verilmiş veya şikâyet edilmiş

olması halinde ise bunların nelerden ibaret bulunduğu

yazılır ve beş nüsha olarak düzenlenen tutanak seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri

tarafından imzalanır.

(2) Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle

Oda/Borsa genel sekreterliğince muhafaza edilir.

(3) Seçim sonucunda belirlenen İcra Komitesi asıl ve yedek üyeleri listesi seçimin

sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren en geç iki işgünü içerinde Koordinatör Oda/Borsaya

teslim edilir.6

Oyların eşitliği

Madde 12 – (1) Adaylar arasında eşit sayıda oy almış olanlar bulunduğu takdirde seçim

sandık kurulu önünde seçim sandık kurulu başkanı tarafından kura çekilerek sıralama yapılır.

Son sırada eşit sayıda oy alanlardan sıralama kurasını kazanamayanlar seçilmemiş sayılır.

Seçimlerin iptali

MADDE 13 – (1) Seçimler öncesinde veya seçimler sırasında bir usulsüzlüğün tespit

edilmesi halinde Merkez Seçim Kurulu seçimlerin iptaline ve yenilenmesine resen karar

vermeye yetkilidir.

(2) Merkez Seçim Kurulu tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde;

yenilenecek seçimlerde bu Esaslarda düzenlenen süreleri kısaltmaya ve seçim usullerini

belirlemeye Merkez Seçim Kurulu yetkilidir.

(3) Seçimlerin ilgili Oda/Borsalar tarafından bu Esaslara uygun şekilde yerine

getirilmediğinin tespit edilmesi halinde Merkez Seçim Kurulu resen seçimleri bir başka

Oda/Borsaya yaptırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Esaslar, Birlik Yönetim Kurulu’nun kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Esaslar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı tarafından

yürütülür.